W dniu 25 września 2021r. w Warszawie odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków PZ Taekwondo Olimpijskiego.
 
Delegaci na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków PZTO zatwierdzili:
1). sprawozdanie finansowe PZTO za 2020 rok zbadane przez biegłego rewidenta;
2). sprawozdanie Zarządu w tym Prezesa, z działalności PZTO za okres kadencji 2016-2021 – w tym za rok 2020, i udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi w tym Prezesowi;
3). sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZTO za 2020 rok;
4). sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej PZTO za 2020 rok.
 
Delegaci zatwierdzili 5-9 osobowy skład Zarządu.
 
W głosowaniu tajnym Delegaci wybrali Pana Jarosława Kowalewskiego na Prezesa PZ Taekwondo Olimpijskiego na kadencje 2021-2024.
 
W skład Zarządu wybrani zostali (w porządku alfabetycznym):
1. Bochenkiewicz Marcin
2. Chmielarz Artur
3. Jarząb Jarosław
4. Kobrzyński Tomasz
5. Łabutka Krzysztof
6. Małecki Bartosz
7. Sadurski Robert
8. Stożek Kazimierz.
 
W skład Komisji Rewizyjnej wybrani zostali (w porządku alfabetycznym):
1. Blukacz Mariusz
2. Jabłońska Anna
3. Kałużny Bartosz
4. Kornaś Krystian
5. Płoski Piotr
 
W skład Komisji Dyscyplinarnej wybrani zostali (w porządku alfabetycznym):
1. Furman Beata
2. Kotlarz Dariusz
3. Płonka Paweł
 
Delegaci podjęli uchwałę o nadaniu Panu Arturowi Chmielarzowi tytułu Prezesa Honorowego PZ Taekwondo Olimpijskiego.
 
Po zakończeniu Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia odbyło się pierwsze robocze zebranie Zarządu PZTO, na którym podjęta została uchwała o ukonstytuowaniu się nowego Zarządu w ww. składzie.