Walne Zgromadzenie Członków

Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. Może ono podejmować decyzje we wszystkich sprawach dotyczących organizacji.

Zgodnie z art. 11 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach
„(…) W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków.”